Иновации

Оригиналност

Креативност

Въображение

 

Римекс

Римекс предлага високо-скоростен Интернет и Качествена Телевизия. Услугите са на конкурентни цени и се предлагат на територията на гр. Враца

Покритие

 О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Р И М Е К С ООД

 

Гр. Враца, ул. Димитраки Хаджитошин 22

 

 

 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

 

съобщава

 

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на „ Подземна оптична кабелна линия Враца – Згориград” за предоставяне на високоскоростен оптичен интернет и цифрова кабелна телевизия на жителите на с. Згориград.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

 

 

За контакти – РИМЕКС ООД, ул. Димитраки Хаджитошин 22,

 

офис Римекс ООД, тел: 092 621536

 

/лице, адрес, телефон/

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Приложение:

 

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС